ครอบครัว คือ บุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3-4 คนข […]