การเป็นครอบครัวเดียวกันควรจะต้องรักกัน มีความซื่อสัตย์ […]