ในยุค New Normal มนุษย์มีการปรับตัวอย่างกะทันหันและต้อง […]