ครอบครัวในความคิด ของหลายๆคน

ครอบครัวในความคิด

ครอบครัว คือ บุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3-4 คนขึ้นไป ซึ่งจะประกอบไปด้วย พ่อ แม่และลูก ในบางบ้านอาจจะมีทั้ง ปู่ ยา ตา ยาย อยู่ด้วย สมาชิกในแต่ละบ้านก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของขนาดของบ้านหรือความพึงพอใจ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ถูกโชคชะตานำพาสายใยรักผสานความสัมพันธ์ด้วยความรัก ความอบอุ่น และบทบาทหน้าที่ของการดำรงชีวิตอยู่

ครอบครัวที่มีลักษะณะที่ดีจะต้องมีความอบอุ่นและความรัก รู้จักสถานะของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน และต้องมีผู้นำ ชี้ทางความสุข หลีกเลี่ยงสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ในการที่ครอบครัวจะมีความสุข ทุกคนต้องรู้จักแบ่งหน้าที่ในการทำงานของสมาชิก โดยแบ่งตามความถนัดและความเหมาะสมของสถานภาพ ต้องรู้จักเคารพสิทธิ์เสรีภาพ ไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของกันและกัน เพื่อให้ดำรงชีวิตไปในทางเดียวกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ปรึกษาปัญหาต่างๆภายในบ้าน เพื่อให้สมาชิกในบ้านเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น หรืออาจจะมีการสังสรรค์ร่วมกันเป็นครั้งคราเมื่อมีโอกาสเพื่อกระชับมิตรความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข ทุกคนจะต้องมีความสามัคคี รักใคร่ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัว รู้จักการพึ่งพาอาศัย เพียงเท่านี้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยเราจะมีความสุขมากขึ้น

การให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ครอบครัวควรมี

บ่อยครั้งที่หลายคนมักมีปัญหาภายในครอบครัว ทะเลาะเบาะแว้ง มีปากเสียงหรือถึงขั้นทุบตี สาเหตุหลักมักมาจากการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่องสร้างสายสัมพันธ์ ความรักความห่วงใย หนุ่มสาวคู่รักควรเคราพการตัดสินใจพูดจาด้วยเหตุผล สติอยู่เหนืออารมณ์ มนุษย์เราทุกคน เชื่อว่าสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ หากเราพูดคุยกันโดยใช้หลักความถูกต้อง สมเหตุสมผล และให้เกียรติกัน เชื่อว่าปัญหาภายในครอบครัวจะไม่เกิดขึ้น ไหนๆก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้ว ควรเลือกหันหน้าปรับความเข้าใจร่วมกันจับมือพาชีวิตคู่ ให้รักกันยาวนานตลอดไป