คติสอนใจ เพื่อครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข

บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดี

ครอบครัวคือหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด ตั้งแต่เกิดและเติบโตมา คนเราคนหนึ่งจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนั้น ก็มีครอบครัวเป็นเบ้าหลอมทั้งนิสัย บุคลิกภาพและพัฒนาการทางอารมณ์ แต่ด้วยสังคมในยุคที่ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา ทำให้หลายคนละเลยความเป็นอยู่ในครอบครัว ลืมไปว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัวมิใช่ที่ระบายความเครียดจากการเรียนหรือการงาน จึงควรจะมาทบทวนข้อควรปฏิบัติ ด้วยคติสอนใจซึ่งเป็นสุภาษิตจีนที่จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ดังคำที่ว่า อยู่ที่ไหนจะอบอุ่นใจเท่าอยู่ในบ้าน

บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดี

พ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกก็เป็นอย่างนั้น เพราะเด็กจะสังเกตว่าพ่อแม่ทำอะไรและพูดอย่างไร ครอบครัวเกิดขึ้นจากชีวิตคู่ ทั้งสองฝ่ายจึงต้องมีหลักใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก และเป็นการสร้างความสุขระหว่างกันในครอบครัวด้วย หากมีข้อขัดแย้งก็สามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลและแก้ปัญหาร่วมกันโดยยังคงความสัมพันธ์ที่ดี ถนอมน้ำใจกันไว้ไม่ให้เสียความรู้สึก พ่อแม่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง ก็จะทำให้ลูกเห็นและทำตาม เขาก็จะเติบโตมามีส่วนร่วมในครอบครัวด้วยบุคลิกที่คล้ายคลึงกัน และเป็นผลดีต่อตัวลูกเองด้วย

ครอบครัวจะรุ่งเรืองได้ ด้วยความขยันและประหยัด

ทุกวันนี้การกินการอยู่ ล้วนต้องอาศัยเงินทั้งสิ้น ตั้งแต่ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นรายจ่ายประจำทุกเดือน ถ้าครอบครัวใดมีการวางแผนและตั้งข้อปฏิบัติร่วมกันในการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า นอกจากจะจ่ายน้อยลงแล้ว ก็เหลือเงินออมเพิ่มขึ้น สามารถนำไปเก็บออมหรือใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่จำเป็นได้เพิ่มเติม รวมไปถึงปลูกฝังทัศนคติการใช้ของที่มีราคาคุ้มค่า ไม่แพงจนเกินไป จำกัดหรืองดซื้อของแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ชุดเครื่องเสียง ที่มีราคาแพงเกินฐานะ ส่งเสริมให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของวิถีการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บุคคลเมื่อความโกรธเกิดขึ้นและคุมตัวเองไม่ได้ ย่อมสร้างความวิบัติให้ครอบครัว

ความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน โดยเฉพาะในครอบครัวที่ต่างอยู่ใกล้ชิดกัน การกระทบกระทั่งหรือความไม่พอใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ย่อมเกิดขึ้นจากเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องเล็กมาก ๆ อย่างการวางของไม่เป็นที่เป็นทาง การเปิดทีวีหรือวิทยุฟังเพลงเสียงดังรบกวน หรือการใช้ห้องน้ำ เป็นเรื่องที่จุดชนวนให้เกิดความโกรธกันได้ หากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ ก็ยากที่จะหาความสุขใจได้ และยังทำให้บาดหมางใจกันไปอีกนาน ดังนั้นต่างฝ่ายต้องข่มใจและให้อภัยกัน เรื่องใหญ่ทำให้เป็นเรื่องเล็ก เรื่องเล็กก็ทำให้หายไป ดังคำว่า ปิดตาหนึ่งข้าง ปิดหูหนึ่งข้าง จิตใจจะเบาสบาย

สิ่งใดในโลกไม่เที่ยงแท้ ทุกวันนี้ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวก็เป็นระยะเวลาแสนสั้น อีกไม่นานวันใดวันหนึ่งต่างคนก็จะจากโลกนี้ไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ทุกวันนี้จึงควรปฏิบัติต่อกันให้ดีที่สุด เพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้และเป็นสถานที่ที่มีความสุขมากที่สุดบนโลกนี้

คติสอนใจ เพื่อครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข